VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
flags
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH

Vás pozýva na 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA


Dátum konania: 9. - 10. november 2017

Miesto konania: VŠBM v Košiciach Košťova 1, Košice, Slovenská republika

 
CIEĽ KONFERENCIE

Hlavným zámerom realizácie tohto významného vedeckého podujatia je snaha nadviazať na každoročne organizovanú Konferenciu “Bezpečné Slovensko a Európska únia”.  Súčasnou tendenciou je koncept a výsledky tohto podujatia znásobiť rozšírením pôvodnej agendy Konferencie z “európskeho” na „euroatlantický“ rozmer. Toto rozhodnutie bolo nevyhnutné vzhľadom na fakt, že dnešná bezpečnosť a výzvy, ktorým Európa a jej partneri čelia, je možné riešiť iba v rámci stabilného a jednotného euroatlantického bezpečnostného prostredia zloženého z rovnocenných národných partnerov, pripravených vzájomne si pomáhať v rámci nástrojov medzinárodnej bezpečnostnej spolupráce.
Konferencia sa tematicky bude venovať niekoľkým oblastiam a jej zámery budú viacdimenzionálne, orientované na skúmanie otázky vnímania rozličných bezpečnostných oblastí a bezpečnostných hrozieb, ktoré môžu mať zásadný vplyv na európsky a euroatlantický región. Diskusia bude vedená o rozličných prístupoch k bezpečnostným hrozbám, o ich vnímaní a spôsoboch riešenia, o rozličných bezpečnostných systémoch a spôsoboch ich riadenia na Slovensku, ale aj v kontexte širšieho euroatlantického regiónu vrátane krajín Východnej Európy. Zámerom konferencie bude analyzovať a nájsť možné riešenia súčasných bezpečnostných problémov, úloh v oblasti reformy bezpečnostného sektora, strategickej komunikácie a medzinárodnej bezpečnostnej integrácie.
Cieľom konferencie bude analyzovať vzájomné vzťahy medzi štátmi a inštitúciami európskeho priestoru, pričom diskusia bude tiež venovaná analýze oblasti prevencie, implementácie nových metód analýz kriminality vo všetkých jej formách a hľadaním účinných prostriedkov boja proti negatívnym javom, ohrozujúcim bezpečnosť občanov.